fbpx

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับแม่และเด็ก

ตลาดสินค้าสำหรับแม่และเด็ก เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าตลาดเฉพาะที่มีศักยภาพ ด้วยแนวโน้มตลาดที่เติบโตและพฤติกรรมกลุ่มคุณแม่ที่ยินดีที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยของตน ตลาดสินค้าสำหรับแม่และเด็กจึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในหลากหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม จีน และ UAE เป็นต้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการสินค้าสำหรับแม่และเด็กของไทยในการสร้างโอกาสทางการค้ากับตลาดเป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าการส่งออก กรมฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับแม่และเด็ก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบไทยในด้านการศึกษาแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้า ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และด้านการนำเสนอสินค้าในการสร้างยอดขาย เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับแม่และเด็กของไทยเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

*โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียด

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ

1. มีสถานะเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์) ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
– ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สำหรับแม่และเด็ก อาทิ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของเล่น สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์/ของใช้สำหรับคุณแม่และลูกน้อย เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์สันทนาการต่างๆ
– ผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มอื่นๆ แต่มีศักยภาพขยายตลาดสู่สินค้าแม่และเด็ก เช่น เฟอร์นิเจอร์,
ของตกแต่งบ้าน, สิ่งทอ, สินค้าโอทอป

2. มีความมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับรูปแบบและแบรนด์สินค้า ต้องการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย เทรนด์ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และความต้องการของตลาด รวมไปถึงการออกแบบและสร้างเรื่องราวให้สินค้า เพื่อการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย

3. มีความพร้อมในการส่งออก หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ

4. มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching

5. ผู้ประกอบการจะต้องมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการกำหนดให้ครบทุกกิจกรรม

6. มีความพร้อมในการทำการตลาดและขายสินค้าออนไลน์และออฟไลน์

7. มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าหรือปรับรูปแบบของสินค้าเดิม

8. หากผู้ประกอบการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องทำการเซ็นยินยอมยอมรับเงื่อนไขว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งและครบทุกกิจกรรม หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง กรมฯ อาจพิจารณาสงวนสิทธิ์ ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ในครั้งต่อไป

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท (Coaching) ด้านแนวโน้มตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการสร้างเรื่องราว ด้านการทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ และด้านการนำเสนอสินค้าระหว่างมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 กำหนดจัด ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงขอ ยืนยันว่า ข้าพเจ้าและผู้สมัครรายที่ 2 (ถ้ามี) ในฐานะผู้แทนบริษัท/หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับรูปแบบและแบรนด์ โดยข้าพเจ้าและผู้สมัครรายที่ 2 (ถ้ามี) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมย่อยต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าสำหรับแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องและครบทุกกิจกรรมทุกครั้ง และมีความรับผิดชอบในการทำแบบฝึกหัดและงานต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญมอบหมาย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 061-549-4654

en_USEnglish